Cihlářská 19, Brno Česká republika

Často kladané otázky

Před tím než nám pošlete zprávu, přečtěte si naše odpovědi na často kladené otázky.

GDPR

1. V souvislosti s plněním smlouvy, která je uzavřena podle těchto obchodních podmínek, dochází ke zpracování osobních údajů. V souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) bude pro účely tohoto článku poskytovatel označen za „zpracovatele“ osobních údajů, zákazník bude označen za „správce“ osobních údajů, členové zákazníka budou označeni jako „subjekty“ osobních údajů.

2. Zpracovatel prohlašuje, že poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů subjektu osobních údajů splňovalo požadavky Nařízení GDPR a byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.

3. Zpracovatel zpracovává osobní údaje, které jsou poskytnuty zákazníkem nebo jeho členy na základě doložených pokynů správce, přičemž zpracováním se rozumí automatizované ukládání, uchování a archivace osobních údajů na serveru bez dalšího zpracování. Zpracovatel osobní údaje neprofiluje a osobní údaje neposkytuje k marketingovým a podobným účelům.

4. Zpracovatel pro správce zpracovává osobní údaje pouze za účelem provozování webové aplikace (webových stránek) správce, kterou správce využívá výhradně v rámci výkonu:

a) správy družstva dle Zákona č. 90/2012 Sb. a dalších právních předpisů dle práva ČR nebo EU,
b) správy společenství vlastníků dle Zákona č. 89/2012 Sb. a dalších právních předpisů dle práva ČR nebo EU.

Správce a zpracovatel může zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, jen pokud se jedná o zpracování podle tohoto a předchozího odstavce, k jinému zpracování je potřeba souhlasu subjektu údajů.

5. Na základě pokynů správce zpracovatel zpracovává zejména tyto osobní údaje:

a) identifikační osobní údaje (jméno a příjmení, adresa bytu, bydliště)
b) kontaktní údaje (bydliště, zasílací adresa, e-mail, telefon)
c) další údaje a informace, které jsou potřebné pro výkon správy v oblasti bytových družstev a společenství vlastníků jednotek (číslo užívaného bytu, velikost podílu, kontakt na jinou osobu, která má přístup do bytu, číslo bankovního účtu)

6. Zpracovatel nezpracovává genetické a biometrické údaje, ani údaje o zdravotním stavu.

7. Zpracovatel pro správce zpracovává osobní údaje o těchto kategoriích subjektů údajů:

a) členové družstva, členové společenství vlastníků jednotek, případně jimi určené kontaktní osoby,
b) případně další uživatelé bytu nebo jimi určené kontaktní osoby.

8. Osobní údaje do aplikace provozované zpracovatelem zadává správce, některé údaje zadává přímo subjekt údajů. Správce, případně subjekt údajů v rámci svého oprávnění, zadané údaje rovněž aktualizuje nebo vymazává. Zpracovatel do zpracovávaných dat zasahuje pouze výjimečně, a to na výslovný pokyn správce a za předem dohodnutých podmínek.

9. Zpracovatel zpracovává data po dobu trvání smlouvy. V případě ukončení poskytování služeb je správce povinen osobní údaje z webové aplikace sám vymazat. V případě, že osobní údaje sám nevymaže, může o výmaz požádat zpracovatele, který v souladu s rozhodnutím správce všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí správci po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů.

10. Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, s nimiž dojde při jejich zpracování do styku. Zpracovatel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci se zavázali k mlčenlivosti a v případě využití dalšího zpracovatele rovněž jeho zaváže ke stejné mlčenlivosti.

11. Zpracovatel prohlašuje, že přijal všechna opatření uvedená v článku 32 Nařízení GDPR, která lze po něm lze spravedlivě požadovat s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob. Zpracovatel zejména:

a) duplikuje data v datovém uložišti,
b) server je umístěn v EU v zabezpečeném datovém centru s přístupem pouze autorizovaných osob,
c) zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a to zejména vytvářením pravidelných záloh,
d) šifruje data záloh,
e) provádí pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

Aktuální přehled přijatých opatření je správci k dispozici na vyžádání.

12. Správce souhlasí s tím, aby zpracovatel při splnění odst. 2 a 4 čl. 28 Nařízení GDPR, zapojil do zpracování dalšího zpracovatele za účelem technologického zajištění služby, tedy zejména vlastníka či poskytovatele serveru, na kterém budou data umístěna, zpracovatele pro zajištění hostingových služeb a také zpracovatele pro zajištění dalšího vývoje aplikace. Za účelem splnění tohoto odstavce zpracovatel informuje správce o veškerých zamýšlených změnách, týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak správci příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Zpracovatel v případě zapojení dalšího zpracovatele uloží tomuto dalšímu zpracovateli minimálně stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v této smlouvě, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky tohoto nařízení.

13. Zpracovatel zohledňuje povahu zpracování a je správci nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III Nařízení GDPR.

14. Zpracovatel je při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má zpracovatel k dispozici, správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 Nařízení GDPR.

15. Zpracovatel správci na jeho písemnou žádost poskytne informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené článkem 28 Nařízení GDPR, a umožní správci nebo správcem pověřenému auditorovi provádět audity, včetně inspekcí, a k těmto auditům přispěje.

16. Zpracovatel je oprávněn požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním součinnosti podle odstavce 13, 14 a 15 tohoto článku, a to včetně náhrady odpovídající části mzdy zaměstnanců, kteří součinnost poskytovali nebo odměny účtované ze strany zapojených dalších zpracovatelů.

17. Správce souhlasí s tím, že zpracovatel je oprávněn zasílat správci, na jeho e-mail uvedený v kontaktech nebo e-mail uvedený při založení webových stránek, informace o změnách poskytovaných služeb zpracovatelem. Obchodní sdělení, tj. sdělení, určené k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku je zpracovatel oprávněn zaslat pouze na základě souhlasu správce.

Jaký je možný způsob dopravy a platby

Způsob dopravy a platby

Doprava
1. Forma dopravy bude určena dodavatelem s ohledem na objednané množství a charakter zboží (převážně spol. PPL a DPD).

2. Dopravné (vč.balného) na území ČR při objednávce drobného zboží do 5kg hradí zákazník ve výši 110,-Kč bez DPH.

3. Dopravné (vč. balného) na území ČR při objednávce do 25kg hradí zákazník ve výši 350,-Kč bez DPH.

4. Dopravné (vč. balného) na území ČR při objednávce do 50kg hradí zákazník ve výši 450,-Kč bez DPH.

5. Při objednávce na území ČR při objednávce nad 5.000 Kč je poštovné ZDARMA.

6. V případě dopravy zboží nad 50kg nebo mimo území ČR bude cena dopravy sjednána se zákazníkem individuelně (dle míst určení a typu dopravy).

7. V případě platby zboží předem (převodem) je cena dopravného již připočtena k ceně zboží na faktuře. Při převzetí zboží tedy zákazník již nic neplatí.

8. Doprava, pokud je součástí dodání i montáž, je zajištěna převážně vlastními vozidly dodavatele či kurýrní službou. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit formu přepravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží.

9. Dodací lhůty uvedené u každého výrobku jsou orientační – vzhledem k šíři nabídky může dojít k vyprodání konkrétního typu sortimentu a potom je možné i prodloužení dodacích lhůt. O této skutečnosti je zákazník neprodleně informován.

Platba
1. Platbu je možné realizovat buď při převzetí zboží (dobírka) nebo bankovním převodem na účet dodavatele (předplatbou). Způsob platby při převzetí zboží (dobírkou) lze zvolit maximálně do celkové výše objednávky 20.000,- Kč bez DPH. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele dnem zaplacení kupní ceny. Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně vč. DPH na účet prodávajícího nebo převzetí platby v hotovosti. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží přepravci. Při prodlení se zaplacením faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši určené ustanovením § 369 obchodního zákoníku.

2. Zákazník může jako formu úhrady zvolit na pokladně systému www.e-spa.cz platbu „dobírkou“. Platbu dobírkou může použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území ČR s dodací adresou na území ČR. Platba probíhá při předání zboží dopravcem kupujícímu.

3. Zákazník může jako formu úhrady zvolit na pokladně systému www.e-spa.cz platbu „bankovním převodem“. Jako variabilní symbol platby použije zákazník číslo jím uskutečněné objednávky či variabilní symbol uvedený v zaslané zálohové faktuře. Tato platba probíhá výhradně před dodáním zboží na základě výzvy prodávajícím, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

4. Platba „bankovním převodem“ bude prodávajícím vždy vyžadována v případě, že celková výše objednávky kupujícího přesáhne 20.000,- Kč bez DPH. V tomto případě může být prodávajícím celková částka jedné objednávky rozdělena na dvě platby – tedy zálohovou a doplatkovou, přičemž doplatková faktura musí být kupujícím uhrazena před dodáním zboží, pokud nebude v konkrétním případě sjednáno jinak. Tento způsob platby (záloha a doplatek) je prodávajícím uplatněn zejména u produktů přesahující částku 35.000,- nebo u produktů u kterých je součástí dodávky i montáž. V případě dodací lhůty do dvou týdnů od objednání (zboží je skladem) je obvykle kupujícímu fakturována prodávajícím rovnou celková částka.

5. Volba platby při převzetí zboží – dobírkou:
Naplňte Váš nákupní košík v obchodě www.e-spa.cz a zadejte Vaší adresu, pak vyberte způsob platby „platba dobírkou“ a odesláním (potvrzením) je objednávka uzavřena. Následně obdržíte potvrzení o přijetí objednávky na Váš e-mail. Vy pak provedete platbu při dodání zboží na Vaší adresu.

6. Volba platby bankovním převodem (předplatba):
Naplňte Váš nákupní košík v obchodě www.e-spa.cz a zadejte Vaší adresu, pak vyberte způsob platby „platba převodem“ a odesláním (potvrzením) je objednávka uzavřena. Následně obdržíte potvrzení o přijetí objednávky na Váš e-mail současně s platebním dokladem – zálohovou fakturou se všemi náležitostmi (číslem účtu, variabilním symbolem, datem splatnosti, částkou převodu atd.). Vy pak provedete platbu s udáním Vašeho plného jména a čísla zakázky dle instrukcí v zaslaném e-mailu. Ihned po obdržení platby zboží expedujeme na Vaší adresu dle dodacích podmínek v kapitole V. V případě dodávky zboží mimo území ČR je tento způsob platby jediný možný.

Jaké jsou obchodní podmínky

Obchodní podmínky
I. Základní ustanovení
Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost BUILDSYS a.s., IČ 276 90 253, DIČ CZ 27690253, se sídlem Cihlářská 19, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 4657 jako prodávající (dále jen „BUILDSYS,a.s. divize E-SPA“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“) , jejiž předmětem je dodávka zboží dle výběru na www.e-spa.cz

Další informace o E-Spa jsou uvedeny na webové stránce www.e-spa.cz v sekci „Kontaktujte nás“.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s E-Spa nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce E-Spa, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. E-Spa nebo smluvních partnerů E-Spa, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy
E-Spa sděluje, že
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, E-Spa si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od E-Spa, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
c) E-Spa neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
d) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném E-Spa uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru je cena 0,-
e) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
iii) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla E-Spa nebo zašle na e-mail e-spa@buildsys.cz zrušení objednávky
f) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
i) o poskytování služeb, které E-Spa splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
ii) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli E-Spa a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
iii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
v) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
vi) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
vii) o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
x) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, E-Spa zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;
g) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží,
h) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
j) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu E-Spa,
III. Smlouva
Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném E-Spa tím, že požadované plnění zboží vloží do košíku .Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník E-Spa, při emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky E-Spa, za případné chyby při přenosu dat E-Spa nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy E-Spa neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod Objednávání.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupní smlouvou se E-Spa zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí E-Spa kupní cenu.

E-Spa si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

E-Spa Kupujícímu odevzdá věc, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

Má-li E-Spa věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, E-Spa odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

E-Spa odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí E-Spa věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří E-Spa věc pro přepravu.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou E-Spa způsobila porušením své povinnosti

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní E-Spa umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže E-Spa škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Odpovědnost E-Spa
E-Spa odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména E-Spa odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které
E-Spa nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití E-Spa uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je E-Spa zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

IV. Odstoupení od smlouvy/objednávky

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá E-Spa bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od E-Spa obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu E-Spa spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu .
Spotřebitel odpovídá E-Spa pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu E-Spa bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání (spotřebitel má totiž právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, E-Spa však není povinno vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží E-Spa odeslal.

V. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu BUILDSYS, a.s., divize E-Spa, Cihlářská 19, 602 00 Brno. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách e-spa.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
VI. Provozní doba
Objednávky přes internetový obchod E-Spa: 24 hodin denně,na stránkách www.e-spa.cz,v pracovním týdnu od 8:00 do 16:00 také na tel.číslech +420 601 324 869 , +420 601 324 863 nebo dotazem na e-mailové adrese e-spa@buildsys.cz
VII. Ceny
Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.
VIII. Objednávání
Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:
a. prostřednictvím elektronického obchodu E-Spa (dále jen „e-shop“);
b. elektronickou poštou na adrese e-spa@buildsys.cz;
c. osobně v kanceláři E-Spa;
d. telefonicky
E-Spa doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop .
IX. Platební podmínky
Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a. platba v hotovosti
b. platba předem bankovním převodem,
c. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné – viz „Způsoby dopravy“),
d. platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek smluvených oběma stranami),

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví E-Spa, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

X. Dodací podmínky

1. Osobním odběrem: Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

2.Dopravné a balné je stanoveno dodavatelem dle platných sazebníků dopravních společností.
3.Forma přepravy bude určena dodavatelem s ohledem na objednané množství a charakter zboží(převážně spol.GLS a Česká pošta)
4.V případě dodávky zboží mimo území ČR bude cena dopravy sjednána se zákazníkem individuelně (dle místa určení a typu dopravy).
5. V případě platby zboží předem (převodem) je cena dopravného již připočtena k ceně zboží na faktuře. Při převzetí zboží kupující již nic neplatí.
6. Dodací lhůty uvedené u každého výrobku jsou orientační – vzhledem k šíři nabídky může dojít k vyprodání konkrétního typu sortimentu. V takovém případě je možné prodloužení dodací lhůty. O této skutečnosti je zákazník neprodleně informován.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu
e-spa@buildsys.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou E-Spa. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však E-Spa možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

XI. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem E-Spa a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

XII.Další práva a povinnosti smluvních stran
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem – Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová stránka: www.coi.cz

XIII. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle BUILDSYS, a.s. divize E-Spa nebo elektronicky na www.e-spa.cz.

Jaká je dodací lhůta

1. Dodací lhůta se pohybuje dle charakteru a množství zboží od 2 dnů do 7 týdnů od zaslání objednávky.

2. Dodací lhůty uvedené u každého výrobku jsou orientační – vzhledem k šíři nabídky může dojít k vyprodání konkrétního typu sortimentu a potom je možné i prodloužení dodacích lhůt. O této skutečnosti je zákazník neprodleně informován.
Jak vyřídit reklamaci

Reklamace

Případné reklamace vyřizujeme po dohodě s Vámi v souladu s Obchodním zákoníkem a reklamačním řádem internetového obchodu www.e-spa.cz. Kontakt pro případné reklamace: tel.: +420 601 324 869 nebo +420 601 324 863, e–mail: e-spa@buildsys.cz
A co záruka

Záruční podmínky

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona a činí 24 měsíců, pokud není v konkrétních případech uvedeno jinak či u výjimek stanovených zákonem.

Kontaktujte nás

Můžete využít naši linku od 9:00 – 16:00

420 601 324 863